Home » मोडल “मोडल”

गोरखामा १० प्रतिशत रोपाइँ

uf]/vfdf !) k|ltzt /f]kfOF
uf]/vfsf] l;/fgrf]s ^ ufFv'sf] dx6f/l:yt b/f}+bL kmfF6df /f]kfOFsf nflu aLp sf9b} dlxnf . uf]/vfdf clxn];Dd !) k|ltzt v]tdf dfq /f]kfOF ePsf] 5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

गोरखाको सिरानचोक ६ गाँखुको महटारस्थित दरौंदी फाँटमा रोपाइँका लागि बीउ काढ्दै महिला । गोरखामा अहिलेसम्म १० प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । तस्बिर ः प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, रासस

कृषि गाउँमा रोपाइँ

s[lif ufpFdf /f]kfOF
afun'ª gu/kflnsf–# l:yt s[lif ufpFsf] v]tdf /f]kfOF ub}{ ls;fg . oxfF xfn;Dd #% k|ltzt /f]kfOF ;lsPsf] 5 . tl:a/ M /fdaxfb'/ yfkf, afun'ª, /f;;

बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित कृषि गाउँको खेतमा रोपाइँ गर्दै किसान । यहाँ हालसम्म ३५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । तस्बिर ः रामबहादुर थापा, बागलुङ, रासस

पोखराको लेखनाथ क्षेत्र

kf]v/fsf] n]vgfy If]q
sf:sLsf] e/tkf]v/Ll:yt ko{6sLo:yn x'l8sf]6af6 b]lvPsf] kf]v/fsf] n]vgfy If]q . ;]tL gbLsf ;fysf kf]v/f n]vgfysf /d0fLo:ynsf ;fy} lxdfnL b[Zofjnf]sg ug{ ko{6s x'l8sf]6 k'Ug] u/]sf 5g . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;
kf]v/fsf] n]vgfy If]q
sf:sLsf] e/tkf]v/Ll:yt ko{6sLo:yn x'l8sf]6af6 b]lvPsf] kf]v/fsf] n]vgfy If]q . ;]tL gbLsf ;fysf kf]v/f n]vgfysf /d0fLo:ynsf ;fy} lxdfnL b[Zofjnf]sg ug{ ko{6s x'l8sf]6 k'Ug] u/]sf 5g . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

कास्कीको भरतपोखरीस्थित पर्यटकीयस्थल हुडिकोटबाट देखिएको पोखराको लेखनाथ क्षेत्र । सेती नदीका साथका पोखरा लेखनाथका रमणीयस्थलका साथै हिमाली दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक हुडिकोट पुग्ने गरेका छन् । तस्बिर ः वासुदेव पौडेल, पोखरा, रासस

मालीकाको स्लेट ढुङ्गा

dfnLsfsf] :n]6 9'ªuf
DofUbLsf] dfnLsf ufpFkflnsf @ ?dsf] vfgLaf6 lgsfn]/ ahf/ k7fpg ;ªsng ul/Psf] :n]6 9'ªuf . 3/ 5fpg / e'OFdf la5ofpg k|of]u x'g] :n]6 9'ªuf oxfFsf] cfo;|f]t /x]sf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

म्याग्दीको मालीका गाउँपालिका २ रुमको खानीबाट निकालेर बजार पठाउन सङ्कलन गरिएको स्लेट ढुङ्गा । घर छाउन र भुइँमा बिछ्याउन प्रयोग हुने स्लेट ढुङ्गा यहाँको आयस्रोत रहेको छ । तस्बिर ः सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाप्रति किसानको बढ्दो आकर्षण

agri

सप्तरी । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले सप्तरीमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमप्रति किसानको आकर्षण बढदै गएको छ । जिल्लामा २०७३ सालबाट सुरु भएको सो परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म २१० भन्दा बढी फाइल तयार भइसकेको र यसका लागि समिति बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि विकास कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । विशेषगरी प्रमुख कृषि […]

एसीसी इमर्जिङ टिम्स क्रिकेट ः पाकिस्तानसँग नेपाल ६ विकेटले पराजित

Nepali-crcket-team-against-

  काठमाडौँ । एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग ६ विकेटले पराजित भएको छ । बङ्गलादेशको शेख कमाल अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा आज टस हारेपछि नेपालले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो । पाकिस्तानको २३ वर्षमुनिको टोलीसँग नेपालले निर्धारित ५० ओभर पुरै खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा एक सय ८० रन बनायो । […]

राजधानीमा बर्सातमा गन्तव्यतर्फ(फोटो फिचर)

/fhwfgLdf a;f{tdf uGtJotkm{ 
sf7df8f}Fdf zlgaf/ k/]sf] a;f{tdf uGtJotkm{ hfFb} ;j{;fwf/0f . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

    काठमाडौँमा शनिबार परेको बर्सातमा गन्तव्यतर्फ जाँदै सर्वसाधारण । तस्बिर ःरासस

एक वर्षदेखि घरमै थला

patient

रुकुमको अर्मा–८ काफलबोटका ८० र ७८ वर्षीय पदमसिं र पानसरी रोकाय दुवैजना अपाङ्गता भएका कारण हिँड्न नसक्ने भएर एक वर्षदेखि घरमै थला पर्दै । उनका छोराछोरी छैनन् । तस्बिर ः  रासस

छलिया नृत्य

chaliya

कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको शुक्लाफाँटा महोत्सवका अवसरमा सुदूरपश्चिमकमा प्रसिद्ध छलिया नृत्य देखाउँदै कलाकारहरु । तस्बीरः रासस

परम्परागत डोली

doly

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ असैनाका राना थारु सामुदायले प्रयोग गर्ने परम्परागत डोली । हाल यस्तो परम्परागत डोलीको प्रयोग प्रथा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । तस्बिर ः रासस