राजधानीमा बर्सातमा गन्तव्यतर्फ(फोटो फिचर)

/fhwfgLdf a;f{tdf uGtJotkm{ 
sf7df8f}Fdf zlgaf/ k/]sf] a;f{tdf uGtJotkm{ hfFb} ;j{;fwf/0f . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

 

 

काठमाडौँमा शनिबार परेको बर्सातमा गन्तव्यतर्फ जाँदै सर्वसाधारण । तस्बिर ःरासस