मालीकाको स्लेट ढुङ्गा

dfnLsfsf] :n]6 9'ªuf
DofUbLsf] dfnLsf ufpFkflnsf @ ?dsf] vfgLaf6 lgsfn]/ ahf/ k7fpg ;ªsng ul/Psf] :n]6 9'ªuf . 3/ 5fpg / e'OFdf la5ofpg k|of]u x'g] :n]6 9'ªuf oxfFsf] cfo;|f]t /x]sf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

म्याग्दीको मालीका गाउँपालिका २ रुमको खानीबाट निकालेर बजार पठाउन सङ्कलन गरिएको स्लेट ढुङ्गा । घर छाउन र भुइँमा बिछ्याउन प्रयोग हुने स्लेट ढुङ्गा यहाँको आयस्रोत रहेको छ । तस्बिर ः सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस