पोखराको लेखनाथ क्षेत्र

kf]v/fsf] n]vgfy If]q
sf:sLsf] e/tkf]v/Ll:yt ko{6sLo:yn x'l8sf]6af6 b]lvPsf] kf]v/fsf] n]vgfy If]q . ;]tL gbLsf ;fysf kf]v/f n]vgfysf /d0fLo:ynsf ;fy} lxdfnL b[Zofjnf]sg ug{ ko{6s x'l8sf]6 k'Ug] u/]sf 5g . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;
kf]v/fsf] n]vgfy If]q
sf:sLsf] e/tkf]v/Ll:yt ko{6sLo:yn x'l8sf]6af6 b]lvPsf] kf]v/fsf] n]vgfy If]q . ;]tL gbLsf ;fysf kf]v/f n]vgfysf /d0fLo:ynsf ;fy} lxdfnL b[Zofjnf]sg ug{ ko{6s x'l8sf]6 k'Ug] u/]sf 5g . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

कास्कीको भरतपोखरीस्थित पर्यटकीयस्थल हुडिकोटबाट देखिएको पोखराको लेखनाथ क्षेत्र । सेती नदीका साथका पोखरा लेखनाथका रमणीयस्थलका साथै हिमाली दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक हुडिकोट पुग्ने गरेका छन् । तस्बिर ः वासुदेव पौडेल, पोखरा, रासस