कृषि गाउँमा रोपाइँ

s[lif ufpFdf /f]kfOF
afun'ª gu/kflnsf–# l:yt s[lif ufpFsf] v]tdf /f]kfOF ub}{ ls;fg . oxfF xfn;Dd #% k|ltzt /f]kfOF ;lsPsf] 5 . tl:a/ M /fdaxfb'/ yfkf, afun'ª, /f;;

बागलुङ नगरपालिका–३ स्थित कृषि गाउँको खेतमा रोपाइँ गर्दै किसान । यहाँ हालसम्म ३५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । तस्बिर ः रामबहादुर थापा, बागलुङ, रासस