गोरखामा १० प्रतिशत रोपाइँ

uf]/vfdf !) k|ltzt /f]kfOF
uf]/vfsf] l;/fgrf]s ^ ufFv'sf] dx6f/l:yt b/f}+bL kmfF6df /f]kfOFsf nflu aLp sf9b} dlxnf . uf]/vfdf clxn];Dd !) k|ltzt v]tdf dfq /f]kfOF ePsf] 5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

गोरखाको सिरानचोक ६ गाँखुको महटारस्थित दरौंदी फाँटमा रोपाइँका लागि बीउ काढ्दै महिला । गोरखामा अहिलेसम्म १० प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । तस्बिर ः प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, रासस